Workshopy

Mezinárodní výzkum PIAAC byl OECD připraven jako projekt, který má být pro jednotlivé země maximálně užitečný. Data jsou veřejně dostupná a cílem organizátorů je, aby přes svou komplexnost byla přístupná výzkumníkům, kteří o ně projeví zájem, a to včetně vysvětlení dostupných nástrojů, metodologického pozadí a z něj plynoucích statistických výzev. K nejzásadnějším patřil workshop k práci s daty vedený Eugeniem Gonzalesem z Educational Testing Service (ETS), instituce, která stojí za vývojem základního konceptu výzkumů dovedností dospělých a která projekt PIAAC pro OECD zastřešuje.

Proběhlé workshopy

PIAAC International Database Training / Školení k práci s databází dat PIAAC

13.06.2014  |  Dům zahraniční spolupráce, Praha

Eugenio Gonzales, Educational Testing Service (Lektor)

Educational Testing Service má klíčovou roli při vývoji výzkumů PISA i PIAAC, při škálování úloh i při jejich vyhodnocení. Lektor Eugenio Gonzales tak disponuje přímým vhledem do toho, jak byl PIAAC koncipován, jaké nástroje vyvinuté OECD jsou pro analýzu dat k dispozici a jak k datům přistupovat. Na třídenním workshopu, jehož videozáznam je k dispozici, představil jak samotný dotazník a úlohy, tak metodologii sběru dat a koncept Item Response Theory (IRT), který byl aplikován pro měření oblastí literární gramotnosti, numerické gramotnosti a řešení problémů v prostředí informačních technologií. Zvolená metodologie a IRT vyžadují specifický postup při statistických procedurách, hlavním předmětem workshopu proto bylo ukázat, jak korektně s daty pracovat (zejména za využití nástroje IDB Analyzer). Během workshopu účastníci informace aplikovali (včetně vlastních analýz na mezinárodních datech první vlny prvního cyklu).

Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce – jaká je situace a co lze zlepšit? Poučíme se z výsledků PIAAC?

04.06.2014  |  Dům zahraniční spolupráce, Praha

Na workshopu byla představena a diskutována zjištění z výzkumu PIAAC a dalších dostupných dat týkajících se vzdělávání a trhu práce, zejména z Šetření o vzdělávání dospělých (AES: Adult Education Survey) a Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Hlavními tématy byl soulad dovedností a zastávaných povolání, prostupnost trhu práce a využívání a dostupnost dalšího vzdělávání. „V České republice se největší rozdíly v kompetencích koncentrují do určitých věkových skupin: muži v předdůchodovém věku (55–65 let) a ženy ve věku aktivního mateřství (25–34 let)“ (Věra Czesaná).

Workshop k výsledkům výzkumu PIAAC

21.10.2013  |  MŠMT, Praha

Na půdě MŠMT se uskutečnil první workshop po zveřejnění výsledků PIAAC. Cílem bylo představit klíčové výstupy, a to ve třech hlavních liniích. Pozornost byla věnována základním výsledkům, tedy mezinárodnímu srovnání a srovnání s předchozími daty v rámci výzkumu IALS (International Adult Literacy Survey). Rozebrány byly také kompetence dle profesních kategorií. V neposlední řadě byl představen vztah mezi dalším vzděláváním a rozvíjením kompetencí a vysledované bariéry v účasti na dalším vzdělávání. „Spíše než unáhleně reformovat, usilovně budovat kapacity v každé třídě a škole“ (Arnošt Veselý).

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR