Ochrana osobních údajů

Ačkoli sběr osobních údajů není v žádném případě cílem sociologických šetření, v dnešní době se mu u velké řady výzkumů nevyhneme. V této části se dočtete, co obnáší účast ve výzkumu PIAAC z hlediska osobních údajů a jakým způsobem Vám zaručujeme jejich důvěrnost.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

S Vašimi osobními údaji nakládáme zcela v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost 25. května 2018 (známé jako GDPR). Jak Národní pedagogický institut, tak agentury MEDIAN a STEM/MARK užívají řadu opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Vaše adresy, kontaktní informace a údaje potřebné pro vyplacení odměny jsou uloženy na zabezpečeném místě odděleně od všech ostatních údajů a přístup k nim je omezen jen na oprávněné osoby, které osobní údaje používají pouze ke schváleným účelům a za dodržování bezpečnostních pravidel. Na rozdíl od odpovědí z dotazníků, které jsou zpřístupněny výzkumníkům pro účely nekomerčního výzkumu, nejsou adresy, kontakty a údaje pro vyplacení odměny sdíleny s nikým dalším. Více podrobností o práci s osobními údaji ve výzkumu se dočtete v části Jaké osobní údaje ve výzkumu sbíráme a za jakým účelem? (níže). Anonymizovaná data (tedy Vaše odpovědi na otázky, ale bez údajů jako adresa či jméno) budou uložena v datovém archivu OECD a na tomto webu, kde k nim budou mít za účelem nekomerčního výzkumu přístup výzkumníci, studenti i zástupci široké veřejnosti, kteří se zajímají o témata práce a vzdělávání.

Pro sociologické analýzy se data z dotazníků zpracovávají hromadně. To znamená tak, že výsledky vypovídají o skupinách, nikoli o jednotlivcích. Závěrem výzkumu například je, že 10 % lidí se účastní dalšího vzdělávání či že se dalšího vzdělávání častěji účastní ženy než muži – výsledky se tak týkají skupin a rozdílů mezi nimi, nikoli vlastností konkrétní osoby.

Jakým způsobem Vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů?

Protože ve výzkumu nakládáme s Vašimi osobními údaji, je potřeba, abyste byli vždy informováni o účelech sběru dat, způsobu nakládání s nimi a také Vašich právech.

Na začátku dotazování dostanete od tazatele informační materiál (Informace k účasti ve výzkumu PIAAC), ve kterém budete mít vysvětleno vše o sběru a zpracování dat ve výzkumu PIAAC. Z tohoto informačního listu se dozvíte, jaké typy informací se zjišťují v dotaznících, jak jsou Vaše odpovědi zpracovány či kdo k nim bude mít přístup. A co je nejdůležitější – jak budou data chráněna, aby Vaše odpovědi nemohly být spojeny s Vaší osobou či jakkoli zneužity. Na informačním materiálu je uvedeno telefonní číslo / e-mail, kam se můžete obrátit v případě jakýchkoli dotazů či nejasností. Svým podpisem posléze potvrdíte, že souhlasíte s účastí ve výzkumu za uvedených podmínek.

Před rozhovorem budete informováni o tom, že se s Vaším svolením může nahrávat rozhovor s tazatelem či jeho vybrané části a k jakým účelům budou nahrávky sloužit.

V závěru dotazování Vás požádáme o poskytnutí kontaktních údajů a údajů za účelem vyplacení odměny (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu). Svůj souhlas s poskytnutím kontaktních údajů potvrdíte podpisem.

Jaké osobní údaje ve výzkumu sbíráme a za jakým účelem?

Adresu Vaší domácnosti jsme získali z veřejně dostupného Registru sčítacích obvodů a budov, který spravuje Český statistický úřad. Ze všech adres v ČR jsme náhodně vybrali několik tisíc domů či bytů a Vaše adresa se ocitla mezi nimi. Tato statistická metoda výběru zaručí, že výsledky poskytnou přesný obraz situace v ČR a budou porovnatelné jak mezi různými zúčastněnými zeměmi, tak také v čase (výzkum PIAAC se koná jednou za 10 let). Díky znalosti adresy můžeme také Vaší domácnosti přiřadit správnou obec či okres, aby výzkumníci mohli v analýzách porovnávat různé oblasti ČR. Do 24 měsíců od dotazování se na Vás na adrese bydliště můžeme obrátit s otázkami na chování tazatele a průběh rozhovoru. Na Vaší adrese se Vás budeme snažit kontaktovat s žádostí o spolupráci na navazujících akademických výzkumech do doby, než odvoláte souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Na konci rozhovoru Vás tazatel požádá o kontaktní telefon a e-mail. Kontaktní informace jsou důležité pro realizaci sběru dat a kontrolu práce tazatelů. Do 24 měsíců od dotazování se na Vás můžeme obrátit s otázkami na chování tazatele a průběh rozhovoru a rovněž doplňujícími otázkami a informacemi týkajícími se Vaší účasti v šetření (např. oznámení výhry v náhodném výběru výherců cen). Na Vašich kontaktech se Vás budeme snažit zastihnout s žádostí o spolupráci na navazujících akademických výzkumech do doby, než odvoláte souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Na začátku dotazování zjišťujeme křestní jména členů domácnosti. Aby bylo možné ze všech členů domácnosti od 16 do 65 let náhodně vybrat výsledného respondenta, poprosí vás tazatel nejprve o přehled všech členů domácnosti a křestní jména pomohou vám i jemu se v této části dotazníku lépe orientovat.

Rozhovor s tazatelem nebo jeho vybrané pasáže jsou nahrávány, pokud k tomu svolíte. Díky poslechu nahrávek totiž zjistíme, zda rozhovor reálně proběhl, zda si tazatel při dotazování počínal korektně, zda není otázka pro velkou část respondentů nesrozumitelná atd. Nahrávky si k těmto kontrolním účelům ponechá agentura MEDIAN či STEM/MARK po dobu 12 měsíců a Národní pedagogický institutu po dobu 24 měsíců.

Údaje za účelem vyplacení odměny (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a číslo bankovního účtu) bude využívat agentura MEDIAN či STEM/MARK výhradně za účelem vyplacení odměny a bude je uchovávat nejdéle po dobu 3 let.

Jaká máte práva?

Jako subjekt osobních údajů, tedy osoba, které se osobní údaje týkají, máte dle platných právních předpisů řadu práv. Osobními údaji z výzkumu PIAAC se zde rozumí Vaše adresa, jméno a příjmení a kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa. Bez nich není možné Vaše odpovědi v dotaznících přímo identifikovat. Tato práva máte i v případě, že jste údaje neposkytli sami, ale dal nám je jiný člen Vaší domácnosti.

Máte právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Upozorňujeme, že tímto nebude dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, nebudeme Vás už nadále kontaktovat s nabídkou účasti v navazujících akademických šetřeních.

Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům. Můžete od nás získat potvrzení, zda o Vás osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, vyžádat si podrobnosti o zpracovávaných údajích (účel zpracování, typ zpracovávaných údajů, plánovaná doba uchování údajů atd.). Máte také právo získat kopii svých osobních údajů.

Máte právo na opravu osobních údajů. Pokud Vaše údaje neevidujeme přesně, máte právo udělit nám pokyn k opravě či doplnění.

Máte právo na přenos osobních údajů. Můžete si své osobní údaje od nás vyžádat v běžně používaném strojově čitelném formátu a rovněž nám zadat jejich předání někomu dalšímu, koho sami určíte.

Máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud byly shromážděny nebo je s nimi zacházeno protiprávně, nebo pokud již pominul účel, ke kterému byly poskytnuty. Národní pedagogický institut a agentury MEDIAN a STEM/MARK sami vymazávají osobní údaje, jakmile pomine doba a účel jejich zpracování.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Můžete požádat, abychom dosavadní procedury zpracování osobních údajů nějakým způsobem omezili. Aby Vám právo na omezení zpracování vzniklo, musí být naplněny určité podmínky, např. popřete přesnost údajů, ale správné údaje neposkytnete.

Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že nejsou zpracovány v souladu s právními předpisy.

Pokud si přejete uplatnit kterékoli z uvedených práv či získat další informace o zpracování osobních údajů ve výzkumu PIAAC, kontaktujte Národní pedagogický institut:

Mgr. Michaela Röschová, PhD.
Národní pedagogický institut
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
michaela.roschova@npi.cz

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR