Národní výzkumy

Jednotlivé země i OECD jsou si vědomy, že mezinárodní výzkumy mají nejen obrovské výhody (možnost srovnání zemí, propracovaná příprava a zajištění projektu, opakovatelnost), ale i nevýhody. Limitem mezinárodních výzkumů je zejména to, že jsou sledovány ukazatele platné pro všechny země a výzkum nemůže zohlednit specifika konkrétních zemí. Přímo v rámci výzkumu PIAAC umožňuje OECD zemím rozšířit cílovou skupinu nebo realizovat nadvýběr v rámci některé podskupiny. Země také mohou uskutečnit návazná panelová šetření.

V České republice byl v prvním cyklu výzkumu PIAAC v letech 2011–2012 uskutečněn nadvýběr 1 000 respondentů ve věku 16–29 let. Celkový počet respondentů včetně nadvýběru byl 6 102 respondentů. V letech 2014–2017 byly realizovány čtyři návazné panelové výzkumy. Sběr dat prvního cyklu PIAAC i všech návazných výzkumů zajišťovala výzkumná agentura SC&C.

Panelové šetření v rámci projektu Opomíjené dimenze lidského kapitálu (2014–2015)

Cílem projektu bylo rozšířit teorii i výzkum lidského kapitálu o dimenze, které byly v minulosti spíše opomíjeny, a přiblížit, jakou roli tyto oblasti mají v životním úspěchu, a to v kontextu formálního vzdělání, měřených schopností a dovedností a různých pracovních drah respondentů. Vedle dosaženého vzdělání a měřitelných dovedností jsou klíčovým prvkem osobního i pracovního úspěchu tzv. měkké dovednosti. Nedostatek pozornosti těmto nekognitivním oblastem může vést nejen k nepřesné interpretaci výsledků ve výzkumu, ale i k nedostatečnému zohlednění/rozvíjení těchto dovedností ve vzdělávacím systému.

Návazné výzkumné šetření na panelových respondentech PIAAC bylo zaměřeno na osobnostní rysy, hodnoty, sebepojetí, sociální kapitál, životní styl, ale i na fyzickou atraktivitu. Sběr dat se uskutečnil prostřednictvím osobního rozhovoru s tazatelem, a to během podzimu 2014 až jara 2015. Zúčastnilo se jej 2 200 respondentů. Šetření proběhlo v rámci projektu „Opomíjené dimenze lidského kapitálu: Role neekonomických charakteristik a přitažlivosti na pracovním a sňatkovém trhu a životních preferencích“ financovaného Grantovou agenturou ČR (reg. č. 14-06264S). Projekt byl realizován FF UK, ISEA a SC&C.

První panelové šetření SKILLS v rámci projektu CLOSE (2015)

Cílem návazného šetření SKILLS bylo aktualizovat údaje o vzdělání a pracovní dráze respondentů PIAAC. Šetření sledovalo, jakou roli hrají dovednosti a jiné faktory v adaptabilitě na měnící se podmínky trhu práce. Specifická pozornost byla věnována podskupinám, které se mohou setkávat se ztíženými podmínkami na trhu práce, tedy absolventům, matkám s malými dětmi do šesti let, starším lidem a dále podnikatelům. Do návazného výzkumu nebyla zahrnuta část respondentů, kteří byli během výzkumu PIAAC ve věku 56–65 let a zároveň už nebyli ekonomicky aktivní.

Sběr dat se uskutečnil prostřednictvím online dotazníku nebo telefonického rozhovoru s operátorem a zúčastnilo se jej 2 425 respondentů. Šetření bylo provedeno v rámci projektu „Vztahy mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie“ / Czech Longitudinal Study in Education (CLOSE) financovaného Grantovou agenturou ČR (reg. č. P402/12/G130). Projekt byl realizován NVF, CERGE-EI a ÚVRV PedF UK.

Druhé panelové šetření SKILLS v rámci projektu CLOSE (2016)

Záměrem projektu bylo aktualizovat údaje o profesní dráze a dále blíže objasnit příčiny rozdílů v příjmech mužů a žen. Dotazník se zaměřoval na oblasti jako diskriminace na pracovišti, životní a profesní aspirace či zastávané postoje ohledně postavení mužů a žen ve společnosti a na trhu práce. Další sledovanou oblastí bylo slaďování osobního a profesního života, zejména s ohledem na péči o malé děti. Dotazník sledoval mj. délku přerušení pracovních aktivit při péči o děti a případné obtíže při opětovném nastoupení do zaměstnání.

Sběr dat se uskutečnil prostřednictvím online dotazníku nebo telefonického rozhovoru s operátorem v září až říjnu 2016 a zúčastnilo se jej 1 902 respondentů. Osloveni byli primárně ti, kteří se zúčastnili prvního šetření SKILLS v roce 2015.

Šetření navazující na Opomíjené dimenze lidského kapitálu (2017)

Smyslem projektu bylo dále rozšířit možné dimenze, které hrají roli v životním a profesním úspěchu, a doplnit výzkumné šetření PIAAC. Přestože se výzkum PIAAC zaměřuje i na rodinné zázemí, některé potenciálně zásadní detaily nesleduje. Dotazník tohoto navazujícího šetření se tak soustředil např. na to, s kým respondent žil v domácnosti, když mu bylo 16 let, a kolik měl sourozenců. Zaměřoval se také na výchovný styl, respektive priority v rodině ohledně vzdělávání a prospěchu a na očekávání rodičů směrem k žádoucímu dosaženému vzdělání respondenta. Další sledovanou oblastí bylo, zda rodiče respondentovi četli do šesti let věku a jak probíhala komunikace jednak mezi rodiči a jednak s respondentem. V druhé části se výzkum věnoval rovněž vnímaným nerovnostem mezi muži a ženami a případům diskriminace.

Sběr dat se uskutečnil v dubnu až květnu 2017 prostřednictvím online dotazníku nebo telefonického rozhovoru s operátorem a zúčastnilo se jej 1 019 respondentů. Osloveni byli pouze ti, kteří se zúčastnili prvního šetření Opomíjené dimenze lidského kapitálu na přelomu roku 2014–2015.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR