O VÝZKUMU

Obsah a cíle výzkumu

V současné době dochází ve světě k velkému množství změn a společnosti stojí před různými typy problémů a výzev (stárnutí populace, globalizace, změny klimatu). Svět je stále propojenější. Mění se způsoby, jak a kde lidé pracují, jak komunikují, jak cestují, jak nakupují a jak tráví volný čas. Vývoj pracovního trhu je velmi dynamický a jeho požadavky jsou stále komplexnější. Moderní technologie prostupují všechny oblasti života a jejich ovládání se stává běžnou součástí vzrůstajícího počtu profesí.

Mezinárodní výzkum dospělých (PIAAC) na tuto situaci reaguje. Zaměřuje se na klíčové dovednosti dospělé populace (16–65 let) potřebné pro úspěch a uplatnění na trhu práce i v občanském a osobním životě. Výzkum se nesoustředí na školní znalosti a dovednosti (tj. co se lidé učí, respektive učili ve škole), ale na komplexní dovednosti potřebné pro zvládání každodenních životních situací. Tyto dovednosti jsou rozděleny do tří oblastí: čtenářská gramotnost, numerická gramotnost a řešení problémů. Uplatňují se, když přicházíme do kontaktu s nejrůznějšími typy psaných informací (ať už textovými, nebo číselnými) a potřebujeme je vyhodnotit nebo aplikovat.

Tyto oblasti dovedností byly pro výzkum zvoleny ze tří hlavních důvodů:
1) jsou klíčové pro uplatnění na trhu práce a zapojení do společenského i občanského života
2) jsou přenositelné, tzn. využitelné a podstatné pro velkou řadu pracovních i společenských situací
3) je možné si je osvojit a zlepšovat, a proto jsou ovlivnitelné veřejnými politikami

Výzkum se současně soustředí na pochopení faktorů, které souvisí se získáváním, udržováním a ztrátou těchto dovedností v průběhu života. Vedle přímého hodnocení kognitivních dovedností je proto jeho součástí dotazníkové šetření zjišťující informace o počátečním a dalším vzdělávání respondentů, zkušenostech na trhu práce a využívání rozmanitých dovedností v situacích běžného života i zaměstnání. Dotazníkové šetření tak umožňuje rozšířit škálu zjišťovaných dovedností také o dovednosti sociální, emoční, komunikační a organizační.

Co je cílem výzkumu PIAAC?

  • Zjistit úroveň kognitivních dovedností dospělých (16–65 let) v jednotlivých členských (a partnerských) státech OECD.
  • Zhodnotit souvislost mezi úrovní kognitivních dovedností a socioekonomickými a dalšími charakteristikami na úrovni jednotlivců i států.
  • Poskytnout data využitelná pro hodnocení vzdělávacích systémů a veřejných politik.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2020   |   ÚIV   |   NPI ČR