Moduly testu PIAAC online

Základní moduly

Kognitivní (vědomostní) dovednosti hodnocené v rámci testu Vzdělávání a dovednosti online

Čtenářská gramotnost

Otázky týkající se čtenářské gramotnosti měří, jak dobře jedinec rozumí informacím v textech, jako jsou noviny, brožury, návody nebo internetové stránky, a jak je umí používat. Dále měří, jak dobře účastník testu vyhledává a používá informace ve formulářích, jízdních řádech, grafech a tabulkách.

Matematická gramotnost

Otázky týkající se matematické gramotnosti měří, jak dobře někdo interpretuje, komunikuje nebo používá matematické informace k řešení problémů nebo porozumění situaci. S matematickými informacemi se setkáváme v materiálech, jako jsou tabulky, grafy, mapy, etikety výrobků nebo reklamy.

Základní čtenářské dovednosti

Základní čtenářské dovednosti tvoří složky čtenářské gramotnosti potřebné k efektivnímu čtení jako rozpoznání slov, dovednost pochopení, znalost slovní zásoby a plynulost. Tento modul pomáhá rozlišovat mezi účastníky, kteří nemají základní čtenářské dovednosti, a účastníky, kteří zvládli mechanické čtení bez dovednosti porozumění.

Řešení problémů v prostředí informačních technologií

Řešení problémů v prostředí informačních technologií znamená schopnost používat technologie k řešení problémů a plnění náročných úkolů. Nejedná se ani tak o měření „počítačové gramotnosti“ jako spíše o měření schopnosti řešit problémy v prostředí digitálních technologií, se kterými se dospělí potýkají v každodenním životě coby uživatelé digitálních technologií.

Volitelné moduly

Nekognitivní části testu PIAAC online poskytují informace o osobnostních charakteristikách řešitele testu, o jeho zájmech a pracovních zkušenostech. Jednotlivcům může tato část testu pomoci při volbě zaměstnání. Instituce získají informace, které jim pomohou porozumět výsledkům jednotlivců a porovnat je navzájem. Tato část testu umožní vyhodnotit faktory, které ovlivňují úspěšnost v práci i v přípravě na zaměstnání.

Užívání dovedností

Hodnocení užívání dovedností probíhá na základě úloh z výzkumu PIAAC k hodnocení konkrétních dovedností, které respondenti využívají v práci i v každodenním životě jako odrazový můstek pro rozvoj dalších dovedností i jako výstupy mající dopad na jejich život. Otázky v tomto modulu se soustředí na dovednosti související se čtením, psaním, používáním matematických informací a myšlenek a informačními a komunikačními technologiemi.

Kariérní zájmy a cíle

Toto hodnocení měří preference jednotlivců co do různých typů pracovní náplně a pracovního prostředí a intenzitu záměru jednotlivce vyhledávat nové pracovní příležitosti nebo usilovat o kariérní a profesní rozvoj.

Subjektivní pocit pohody a zdraví

Toto hodnocení zkoumá hlavní komponenty subjektivního pocitu pohody a zdraví: vedle ukazatelů subjektivního pocitu pohody a zdraví také vyhodnocení života a pozitivní a negativní afekt.

Interpersonální a personální dovednosti

Toto hodnocení měří vybrané osobnostní rysy podle jejich významu a užitečnosti pro připravenost na studium a práci a studijní a pracovní úspěchy.


Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky