Concise survey measures for the Big Five personality traits

Impaktovaný článek využívající data PIAAC z prvního cyklu se věnuje tématu vlivu osobnostních rysů na dosahování statusu a míru wellbeingu. Stávající nástroje pro měření osobnostních rysů, tzv. Big5, které berou v potaz pět obecných dimenzí osobnosti (svědomitost, neuroticismus, míra extraverze, přívětivost, otevřenost) a jsou využívané i v rámci výzkumu PIAAC, jsou pro užití ve výzkumných šetřeních příliš dlouhé. Cílem článku bylo pomocí faktorové analýzy, doplněné o analýzu strukturálních rovnic, identifikovat ty položky, které jsou opravdu klíčové a spolehlivé pro měření osobnostních rysů.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR