Tisková zpráva: Zveřejnění výsledků z 1. cyklu (2011–2012)

08.10.2013

8. 10. 2013 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj první výsledky z výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

V rámci výzkumu byly zkoumány osoby ve věku 16–65 let prostřednictvím testů a dotazníků. V testech byly hodnoceny čtenářská a numerická gramotnost a dovednost řešení problémů v prostředí informačních technologií. Dotazníky se zaměřovaly na mapování počátečního a dalšího vzdělávání, zkušeností na trhu práce a využívání rozmanitých dovedností v situacích běžného života a zaměstnání.

První vlny výzkumu PIAAC, která proběhla na přelomu roku 2011 a 2012, se zúčastnilo celkem 24 vyspělých zemí. Do výzkumu se zapojilo celkem 166 000 respondentů. V ČR byla získána data od 6 102 respondentů, k účasti ve výzkumu se podařilo získat 66 % z oslovených občanů.

Výběr respondentů v zúčastněných zemích byl náhodný. Testování probíhalo v domácnostech na přenosných počítačích a prováděli ho speciálně vyškolení tazatelé. Respondentům, kteří nebyli schopni absolvovat testování na počítači, byl k dispozici písemný test, který ovšem obsahoval pouze hodnocení z numerické a čtenářské gramotnosti – řešení problémů bylo testováno pouze elektronicky.

Celkově nejlepších výsledků dosáhli dospělí z Finska, Nizozemska, Norska a Švédska, jejichž výsledky byly nadprůměrné ve všech sledovaných oblastech. Japonští dospělí sice dosáhli absolutně nejlepších výsledků ve čtenářské a numerické gramotnosti, ale v řešení problémů byly jejich výsledky pouze průměrné. Irsko, Polsko a Spojené státy mají naopak ve všech třech sledovaných oblastech podprůměrné výsledky. Itálie a Španělsko mají podprůměrné výsledky ve čtenářské a numerické gramotnosti a neúčastnily se testování v oblasti řešení problémů.

Česká republika dosáhla nadprůměrného výsledku v numerické gramotnosti a průměrného výsledku ve čtenářské gramotnosti a v oblasti řešení problémů v oblasti informačních technologií. Srovnání s výsledky českých dospělých ve výzkumu IALS (International Adult Literacy Survey), kterého se ČR zúčastnila v roce 1998, ukazuje, že se čtenářské dovednosti dospělých Čechů v uplynulých 15 letech ani nezlepšily ani nezhoršily. V obou výzkumech ČR dále vykazuje relativně malé rozdíly mezi nejhoršími a nejlepšími. Výzkum PIAAC zároveň potvrdil relativně silnou a rostoucí závislost vědomostí a dovedností českých dospělých na jejich rodinném zázemí.

Ve většině zemí včetně ČR dosahují nejvyšších dovedností lidé ve věku 25–34 let. Naopak nejnižší gramotnost vykazují lidé nad 55 let. Ve většině zemí včetně ČR dosahují muži lepších výsledků než ženy. V ČR jsou rozdíly mezi muži a ženami relativně nízké.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR