Tisková zpráva: Jak jsme na tom? České domácnosti se zapojí do mezinárodního výzkumu dovedností PIAAC

05.09.2022

V České republice probíhá od 1. září 2022 do 31. července 2023 Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC. Cílem tohoto prestižního výzkumu je zjistit, jak jsou lidé v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i mimo ni. Výsledky výzkumu ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s jinými zeměmi a v čem je vhodné upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo potřebám současné společnosti.

K účasti ve výzkumu budou během následujících měsíců osloveny tisíce domácností z několika stovek obcí. Domácnosti byly do výzkumu předem náhodně vybrány z veřejně dostupného Registru sčítacích obvodů a budov (RSO) Českého statistického úřadu tak, aby byly výsledky reprezentativní za celou Českou republiku a porovnatelné s ostatními zúčastněnými zeměmi. Tyto předem vybrané domácnosti proto nelze ve výzkumu nahradit jinými. Během 11 měsíců od září 2022 do července 2023 plánují výzkumníci dotázat více než 5 000 dospělých ve věku od 16 do 65 let.

Výzkum PIAAC (z anglického Programme for International Assessment of Adult Competencies) je unikátní mezinárodní šetření zaměřené na dovednosti dospělých. Připravila ho Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a účastní se ho více než tři desítky zemí z celého světa. Výzkum se opakuje každých deset let – v současnosti probíhá již podruhé. „V dnešní době vzdělávání nekončí ve škole. V dospělosti se musíme za pochodu učit novým věcem, umět reagovat na nové situace. Výzkum pomůže zjistit, jak si v klíčových dovednostech, jako je řešení problémů nebo práce s novými technologiemi, stojí čeští dospělí v mezinárodním srovnání. A napoví, co bychom mohli změnit, abychom se v těchto dovednostech posunuli,“ vysvětluje důvody pro konání výzkumu Michaela Kudrnáčová z Národního pedagogického institutu ČR, který výzkum v České republice pořádá.

Sběr dat zajišťují výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN. Dotazování provádějí vyškolení tazatelé, kteří se respondentům prokážou a domluví se s nimi na termínu, čase a místě rozhovoru dle jejich potřeb. Rozhovor zabere přibližně 2 hodiny a veškeré poskytnuté údaje jsou přísně důvěrné. Respondenti získají nejen výjimečnou příležitost zapojit se do mimořádného mezinárodního projektu, ale také odměnu za vynaložený čas. „Vážíme si ochoty respondentů a času, který nám poskytnou. Když budete osloveni k zapojení se do výzkumu, zúčastněte se s námi. Každý respondent je pro nás velice důležitý,“ vyzývá k účasti Michaela Kudrnáčová.

Cílem výzkumu PIAAC je zjistit, jak jsou dospělí v jednotlivých zemích vybaveni dovednostmi pro uplatnění na trhu práce i v situacích každodenního života – vyhledávání informací, orientace v textu, práce s čísly či grafy. Čeští dospělí dosáhli v prvním cyklu výzkumu z let 2011 a 2012 průměrných až lehce nadprůměrných výsledků. Výsledky potvrdily, že v České republice jsou vědomosti a dovednosti velmi silně závislé na vzdělání a socioekonomickém statusu rodičů. Nejlépe se v prvním cyklu umístili dospělí z Finska, Nizozemska, Norska a Švédska, tedy ze zemí, které se intenzivně věnují rovným příležitostem ve vzdělávání i celoživotnímu učení. Výsledky výzkumu PIAAC slouží v jednotlivých zemích k plánování vzdělávacích politik, například k revizím kurikula.

PIAAC je v České republice realizován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Na základě pověření MŠMT jej zajišťuje Národní pedagogický institut ČR v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více informací na: piaac.cz a oecd.org/skills/piaac/

Analýzy a dokumenty:
Mezinárodní publikace OECD: oecd.org/skills/piaac/publications/
Národní zpráva z 1. cyklu PIAAC a další zdroje: piaac.cz/vystupy-piaac/publikace/

Kontakt pro média:
Michaela Kudrnáčová, národní koordinátorka výzkumu PIAAC, michaela.kudrnacova@npi.cz
Petra Holečková, projektový tým PIAAC ČR, petra.holeckova@npi.cz

Národní pedagogický institut České republiky je školským vzdělávacím, metodickým, kurikulárním, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Zasahuje rovněž do oblasti základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.
www.npi.cz

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR