Východiska – předcházející výzkumy

ČR se v roce 1998 zúčastnila mezinárodního výzkumu kompetencí dospělých nazvaného IALS viz níže. Čeští dospělí v něm ve srovnání s ostatními zeměmi prokázali vysokou úroveň dovednosti pracovat s čísly v situacích běžného života (numerická gramotnost) a získávat informace z nesouvislých textů: tabulek, grafů, formulářů apod. (dokumentová gramotnost). Nízká byla naopak úroveň tzv. literární gramotnosti (dovednosti pracovat se souvislými texty). Podobné rozložení silných a slabých stránek jsme zaznamenali i ve výzkumech školní mládeže (PISA, PIRLS, TIMSS). Čeští žáci v nich opakovaně prokazují nadprůměrnou úroveň přírodovědné a matematické gramotnosti a podprůměrnou úroveň čtenářské gramotnosti.

Výzkum PIAAC umožní zjistit, zda se úroveň dovedností dospělých v posledních deseti letech zlepšuje či zhoršuje. Nové výzkumné metody, především administrace v prostředí informačních technologií, a zjišťování využívání základních kognitivních a obecných pracovních dovedností v běžném životě, nám zároveň umožní získat zcela nové, dosud nedostupné informace o efektivitě našeho vzdělávacího systému. Umožní nám zjistit, do jaké míry se dovednosti zjištěné u patnáctiletých žáků v rámci výzkumu PISA promítají do jejich pracovního života.

IALS

Mezinárodní výzkum funkční gramotnosti dospělých

(International Adult Literacy Survay)


Literacy in the Information Age

Závěrečná zpráva z mezinárodního výzkumu gramotnosti dospělých
(dostupná pouze v aj.)

International Adult Literacy Survey
Úroveň gramotnosti, lidský kapitál a ekonomický růst v letech 1960-1995 ve čtrnácti zemích OECD (publikace dostupná pouze v aj.)

SIALS

Druhý mezinárodní výzkum funkční gramotnosti dospělých

(Second International Adult Literacy Survay)


Výzkumná zpráva z šetření SIALS 1998


Další podrobnosti o výzkumu zde.


Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky