Obsah výzkumu PIAAC

Co se bude v rámci výzkumu zjišťovat?

U respondentů budou zjišťovány matematické (numerické) a čtenářské dovednosti a dovednosti řešit problémy v prostředí informačních technologií. Testy budou konstruovány pro následující oblasti:

Numerická gramotnost představuje dovednost řešit úkoly běžného života, které zahrnují nějaké číselné nebo jiné matematické prvky (např. geometrické, prostorové). Její význam se stále zvyšuje, neboť roste množství a různorodost kvantitativních a matematických informací, se kterými se v každodenním životě setkáváme.

Čtenářská gramotnost je dovednost porozumět psanému textu a získávat z něj informace. Předchozí výzkumy ukázaly, že čtenářská gramotnost podmiňuje úspěch na pracovním trhu i zapojení do společnosti a je nezbytná pro celoživotní učení.

Dovednost řešit problémy v prostředí informačních technologií zahrnuje práci s běžnými počítačovými aplikacemi, jako je elektronická pošta, vyhledávače, kalkulátory, programy na zpracování textu. V této oblasti bude hodnocena dovednost získávat, vyhodnocovat a zpracovávat informace, přičemž pozornost bude věnována jak kognitivním dovednostem, tak zběhlosti v práci v počítačovém prostředí.

Výzkum PIAAC umožňuje rovněž zjišťování úrovně základních složek gramotnosti u osob, které mají problémy se čtením jednoduchého textu. Výsledky by měly poskytnout informaci o zastoupení těchto osob v dospělé populaci a specifikovat jejich vzdělávací potřeby. Předchozí výzkumy ukázaly, že ve většině vyspělých zemí je významné zastoupení občanů, kteří mají problémy s porozuměním čtenému textu. Tyto výzkumy však nebyly schopny rozlišit mezi těmi, kteří neumějí číst, a těmi, kteří číst umějí, ale mají nedostatečnou znalost příslušného jazyka. V tom by měl výzkum PIAAC přinést nová zjištění.

Respondenti budou dále vyplňovat doprovodný dotazník, který bude mapovat jejich demografické charakteristiky, vzdělávání (počáteční i další), používání čtenářských, matematických a počítačových dovedností v běžném životě, pracovní zkušenosti a rodinné zázemí.

Respondenti budou rovněž vyplňovat dotazník Požadavky trhu práce podrobně mapující, do jaké míry využívají ve svém zaměstnání čtenářské, matematické a počítačové dovednosti i další obecné dovednosti podmiňující komunikaci, prezentaci nebo práci v týmu.

Co se dozvíme z výzkumu PIAAC?

Výzkum poskytne detailní informace o úrovni funkční gramotnosti české dospělé populace v mezinárodním srovnání, umožní porovnat funkční gramotnost různých skupin české dospělé populace: žen, mužů, minorit, pracujících působících v různých ekonomických oblastech, absolventů různých typů škol a úrovní vzdělání. Bude koncipován tak, aby umožnil srovnání výsledků s výzkumem IALS, ukáže tedy, jak se vyvíjí vzdělanost české populace v posledních 12 letech. Poskytne nové informace o kompetencích dospělých v oblasti využívání informačních technologií a o obtížích osob s nízkou úrovní čtenářských dovedností. Výzkum poskytne podrobnou informaci o kompetencích využívaných na trhu práce a bude hledat odpovědi na otázky, jak je funkční gramotnost důležitá pro životní úspěch, jaké kompetence jsou pro dobré životní uplatnění nejdůležitější a do jaké míry je nízká úroveň funkční gramotnosti spojena s rizikem nezaměstnanosti. Bude také zjišťovat, jak souvisí funkční gramotnost s věkem a dalším vzděláváním a jak podmiňuje zdravotní stav a občanskou angažovanost občanů.

ČR rozšíří vzorek ve věkové kategorii 16 – 30 let, aby získala přesnější informace o populaci mladých lidí opouštějících různé typy středních a vysokých škol. Informace o vědomostech a dovednostech absolventů různých typů středních a vysokých škol není k dispozici ani v národním ani v mezinárodním kontextu. Omezené informace o populaci žáků opouštějících střední školu máme pouze z výzkumu matematických a přírodovědných vědomostí TIMSS, který byl proveden v roce 1995, a výzkumu občanských kompetencí v roce 1999. Oba tyto výzkumy ukázaly velké rozdíly ve výsledcích žáků jednotlivých typů studia.

Jak bude šetření probíhat?

Respondenty výzkumu budou občané ČR ve věku 16 – 65 let, přičemž v ČR bude navýšen počet respondentů ve věkové kategorii 16-30 let a navýšen počet respondentů krátkodobě nezaměstnaných (jeden z volitelných modulů výzkumu je zaměřen na zjišťování dovedností, které postrádají nezaměstnané osoby a jejichž nedostatek jim brání v uplatnění na trhu práce). Respondenti budou vybíráni do výzkumu náhodně, na základě místa svého bydliště. Šetření proběhne na pravděpodobnostním výběru respondentů tak, aby testovaní dobře reprezentovali celou dospělou populaci v České republice. Požadovaný počet uskutečněných rozhovorů je 5000, požadovaná návratnost 70 %. K tomu, abychom získali kvalitní informace, které budou dobře vypovídat o všech skupinách společnosti, je důležité, aby se výzkumu zúčastnilo co nejvíce oslovených občanů. Pravidla výzkumu neumožňují nahradit vybraného respondenta jiným.

Dotazování bude prováděno tazatelem, který bude vyškolen společností SC&C, a bude trvat zhruba 2 hodiny. Zjišťování dovedností bude probíhat prostřednictvím přenosných počítačů. Respondenti, kteří neumějí pracovat s počítačem, budou pracovat s papírovou verzí testu. Účast ve výzkumu bude zcela anonymní, odpovědi účastníků nebude možno přiřadit ke konkrétním osobám.


Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky