Harmonogram

Klíčové aktivity       Časové rozvržení   
Příprava pilotáže       1/2010-3/2010   
Provedení pilotáže       4/2010-5/2010   
Zpracování dat z pilotáže a příprava hlavního šetření       5/2010-7/2011   
Provedení hlavního šetření       8/2011-3/2012   
Zpracování dat a zveřejnění výsledků       4/2012-12/2013   

Popis klíčových aktivit

1/2010–3/2010 Příprava pilotáže

Tato aktivita představuje proces připomínkování testových nástrojů, lokalizace a pilotování elektronické platformy, která bude sloužit k administraci výzkumu, překladu a národní adaptaci výzkumných nástrojů, tisk papírových nástrojů. Bude uskutečněn výběr vzorku pro pilotáž, proběhne školení tazatelů.

4/2010–5/2010 Provedení pilotáže

Cílem je realizace pilotáže. Požadovaný počet uskutečněných rozhovorů je 1500. Cílem pilotáže bude ověřit postup administrace a zároveň pilotovat testové úlohy.

5/2010–7/2011 Zpracování dat z pilotáže a příprava hlavního šetření

Tato aktivita představuje zpracování výsledků pilotáže (kvalita a použitelnost testových úloh, formulace dotazníkových položek, slabé stránky administrace včetně problémů spojených s využitím elektronické platformy), kompletaci výzkumných nástrojů pro hlavní šetření a implementaci do národních platforem. Na základě pilotáže bude rovněž rozhodnuto o podobě motivačních pobídek pro respondenty, které budou určeny na zvýšení návratnosti.

8/2011–3/2012 Realizace hlavního šetření

Hlavní šetření bude realizováno na pravděpodobnostním vzorku o velikosti 6000 respondentů, osloveno bude přibližně 8000 občanů ve věku 16–65 let.

4/2012–12/2013 Zpracování dat a zveřejnění výsledků

V tomto období bude provedeno čištění a vážení dat, jejich analýza a příprava materiálů pro zveřejnění výsledků.


Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky