Informace o Mezinárodním výzkumu dospělých (PIAAC)

Základní informace

Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16–65 let a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i pracovním životě. Do měření dovedností přináší zcela nové prvky, které umožňují získat informace o efektivitě vzdělávacích systémů, které dosud nebyly k dispozici. Výzkum proběhne v letech 2010–2013.

Z výsledků výzkumu se dozvíme, zda jsou občané žijící v ČR dobře připraveni k naplňování zvyšujících se požadavků a zda obstojí v mezinárodní konkurenci, tedy nakolik jsou schopni pracovat s komplexními informacemi prezentovanými v elektronické podobě a řešit problémy prostřednictvím informačních technologií v zaměstnání i v každodenním životě. Výzkum umožní porovnat dovednosti různých skupin: žen, mužů, minorit, pracujících působících v různých ekonomických oblastech, absolventů různých typů škol a úrovní vzdělávání. Rovněž ukáže, do jaké míry jsou oprávněné často zmiňované obavy z poklesu vzdělanosti populace ČR a na co by se měly zaměřit snahy o zlepšování vzdělávacího systému, chceme-li, aby mladí lidé byli pro život v současném světě vybaveni lépe než jejich rodiče a byli konkurenceschopní na globálních trzích práce.

Jak bude výzkum v ČR realizován?

Garantem realizace výzkumu PIAAC v ČR je Ústav pro informace ve vzdělávání. Šetření v domácnostech provede společnost SC&C, s.r.o., která má dlouholetou zkušenost s realizací sociologických průzkumů. Na analytickém vyhodnocení výsledků se bude podílet Národní vzdělávací fond. V ČR výzkum probíhá v rámci individuálního projektu národního (IPn) Kompetence II v rámci OPVK MŠMT.

Financování výzkumu

Výzkum PIAAC je realizován v rámci IPn Kompetence II, který byl zahájen 1.7. 2009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Organizace výzkumu

Šetření bude probíhat v domácnostech tazatelsky. Administrace bude provedena prostřednictvím přenosných počítačů, což umožní přesnější měření, neboť obtížnost testu bude možno přizpůsobit možnostem respondenta. Respondenti, kteří neumějí používat počítač, budou pracovat s tištěnou verzí testu.


Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky