Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání: Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti

Publikace přináší komplexní pohled na mezinárodní výzkumy zameřené na výsledky vzdělávání (TIMMS, PISA, PIAAC aj.). V knize jsou shrnuty informace o historickém vývoji mezinárodních výzkumů, jejich metodologii a zpracování získaných dat. V neposlední řadě je pozornost věnována tomu, v čem je přínos těchto výzkumů, kde je možno se z nich poučit a kde je naopak třeba pamatovat na omezení s nimi spojená. Výzkumník, který pracuje s daty PISA či PIAAC, musí rozumět jejich povaze a metodám, které je možno použít k jejich zpracování, a zároveň si musí být vědom omezení, která jsou dána metodami jejich sběru. Detailní poučení potřebuje jak odborník, který interpretuje zveřejněné výsledky v kontextu českého vzdělávacího systému, tak ten, kdo hledá v mezinárodních výzkumech inspiraci pro národní šetření a analýzy, nebo pro svůj další profesní rozvoj.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR